1 0 Archive | Jain Stavan RSS feed for this section
post icon

Mēṁ kīnō nahīṁ tuma bīna aura śuṁ

Listen to Mēṁ kīnō nahīṁ tuma bīna aura śuṁ

Śrī Suvidhinath Jina Stavan
Rāga: Bhajōrī pyārō namijīṇanda…(Bhīmapalāśa)
Continue reading “Mēṁ kīnō nahīṁ tuma bīna aura śuṁ” »

Leave a Comment
post icon

Suvidhi jinēsara pāya namīnē

Listen to Suvidhi jinēsara pāya namīnē

Śrī Suvidhinātha Jina Stavana
Rāga : Kēdārō – ”ēma dhannō dhaṇanē paracāvē rē…” Ē dēśī

Suvidhi jinēsara pāya namīnē,
śubha karaṇī ēma kījē rē;
Ati ghaṇō ūlaṭa aṅga dharīnē,
praha ūṭhī pūjījē rē.

…Suvidhi.1

Read the lyrics

Leave a Comment
post icon
post icon
post icon

Manaḍuṁ hāthana āvē hō, padma prabha!

Listen to Manaḍuṁ hāthana āvē hō, padma prabha!

Shri Padmaprabhu Jina Stavan
Rāga: Manaḍuṁ kima hi na bājē hō kunthujina…
Continue reading “Manaḍuṁ hāthana āvē hō, padma prabha!” »

Leave a Comment
post icon

Hō avināśī

Listen to Hō avināśī

Śrī Padmaprabhu Jina Stavan
Rāga: Suṇa candājī…
Continue reading “Hō avināśī” »

Leave a Comment
post icon

Abhinandana jina! Darisaṇa tarasī’ē

Listen to Abhinandana jina! Darisaṇa tarasī’ē

Śrī Abhinandana Jina Stavana
Rāga: Dhan’yāsiri-sindhu’ō – “āja nihējō rē dīsē nā’īlō rē…” Ē dēśī

Abhinandana jina! Darisaṇa tarasī’ē,
darisaṇa duralabha dēva;
Mata mata bhēdē rē jō ja’ī pūchī’ē,
sahu thāpē ahamēva.

…Abhinandana.1

Read the lyrics

Leave a Comment
post icon

Dēkhaṇa dē rē, sakhī!

Listen to Dēkhaṇa dē rē, sakhī!

Śrī Chandraprabha Jina Stavana
Rāga: Kēdārō tathā gōḍī – ”kumārī rōvē, ākranda karē, muē kō’ī mukāvē…” Ē dēśī

Dēkhaṇa dē rē, sakhī!
Munē dēkhaṇa dē, candraprabha mukhacanda,
Upaśamarasanō kanda, sakhī
gata kali-mala-du:Khadanda.

…Sakhī.1

Read the lyrics

Leave a Comment
post icon

Araja sunō prabhu ananta jiṇandā

Listen to Araja sunō prabhu ananta jiṇandā

Shri Ananthnath Jina Stavan
Rāga: Kalyāṇa’araja sunō prabhu ananta jiṇandā
Continue reading “Araja sunō prabhu ananta jiṇandā” »

Leave a Comment
post icon
Page 1 of 3123