post icon

Avadhū! Kyā sōvē tana maṭhamēṁ

Listen to Avadhū! Kyā sōvē tana maṭhamēṁ

Avadhū! Kyā sōvē tana maṭhamēṁ?
Jaga āśā jan̄jīra kī gati ulaṭī kula mōra,
Jhakaryō dhāvata jagatamēṁ rahē chūṭō ika ṭhōra.
Avadhū! Kyā sōvē tana maṭhamēṁ?
Jāga vilōkana ghaṭamēṁ, avadhū!
Kyā sōvē tana maṭhamēṁ?
Tana maṭha kī paratīta na kījēṁ,
ḍhahi parē ēka pala mēṁ;
Halacala mēṭi khabara lē ghaṭa kī,
cihnē ramatāṁ jala mēṁ

…Avadhū.1

Maṭha mēṁ pan̄ca bhūta kā vāsā,
sāsā dhūta khavīsā;
China china tōhī chalana kuṁ cāhē,
samajē na baurā sīsā

…Avadhū.2

Śira para pan̄ca vasē paramēsara,
ghaṭa mēṁ sūchama bārī;
Āpa abhyāsa lakhē kō’ī viralā,
nirakhē’dhrū’ kī tārī

…Avadhū.3

Āśā mārī āsana dharī ghaṭa mēṁ,
ajapājāpa jagāvē;
Ānandaghana cētanamaya mūrati,
nātha niran̄jana pāvē

…Avadhū.4

This Article is taken from
Did you like it? Share the knowledge:

Advertisement

No comments yet.

Leave a comment

Leave a Reply

Connect with Facebook

OR