post icon

Mūlaḍō thōḍō bhā’ī vyājaḍō ghaṇōrē

Listen to Mūlaḍō thōḍō bhā’ī vyājaḍō ghaṇōrē

Rātaḍī ramīnē ahiyānthī āviyā. Ē dēśī.
Mūlaḍō thōḍō bhā’ī vyājaḍō ghaṇōrē,
kēma karī dīdhōrē jāya?
Talapada pūn̄jī mēṁ āpī saghalīrē,
tōhē vyāja pūruṁ navi thāya.

…Mūlaḍō.1

Vyāpāra bhāgō jalavaṭa thalavaṭēṁ rē,
dhīrē nahīṁ nisānī māya.
Vyāja chōḍāvī kō’ī khandā(kāndhā), paraṭhavērē,
tō mūla āpuṁ sama khāya.

…Mūlaḍō.2

Hāṭaḍuṁ māṇḍuṁ ruḍā māṇaka cōkamāṁ rē,
sājanīyānuṁ manaḍuṁ manāya.
Ānandaghana prabhuśēṭha śirōmaṇi rē,
bānhaḍī jhālajō rē āya.

…Mūlaḍō.3

This Article is taken from
Did you like it? Share the knowledge:


Advertisement

No comments yet.

Leave a comment

Leave a Reply

Connect with Facebook

OR