1 0 Tag Archives: Anandghan Pad
post icon

Kyārē munē milaśyē

Listen to Kyārē munē milaśyē

Kyārē munē milaśyē
māharō santa sanēhī?
Kyārē munē milaśyē
māharō santa sanēhī?
Santa sanēhī surījana
pākhē rākhē na dhīraja dēhī.

…Kyārē.1

Read the lyrics

Leave a Comment
post icon

Avadhū! Kyā māguṁ gunahīnā

Listen to Avadhū! Kyā māguṁ gunahīnā

Avadhū! Kyā māguṁ gunahīnā?
Vē gunaganana pravīnā,
Avadhū! Kyā māguṁ gunahīnā?
Gāya na jānuṁ bajāya
na jānuṁ na jānuṁ surabhēvā,
Rījha na jānuṁ rījhāya
na jānuṁ na jānuṁ padasēvā.

…Kyā.1

Read the lyrics

Leave a Comment
Page 2 of 212