1 0 Archive | जैन स्तवन RSS feed for this section
post icon

अरज सुनो प्रभु अनंत जिणंदा

Listen to अरज सुनो प्रभु अनंत जिणंदा

श्री अनंतनाथ जिन स्तवन
राग : कल्याणअरज सुनो प्रभु अनंत जिणंदा
Continue reading “अरज सुनो प्रभु अनंत जिणंदा” »

Leave a Comment
post icon
post icon

प्रीतम माहरो रे

Listen to प्रीतम माहरो रे

श्री ऋषभदेव जिन स्तवन
राग : मारु – ‘‘करम परीक्षा करण कुमार चाल्यो…’’ ए देशी

ऋषभ जिनेसर प्रीतम माहरो रे,
ओर न चाहुं रे कंत;
रीझ्यो साहिब संग न परिहरे रे,
भांगे सादि अनंत.

…ऋषभ.१

Read the lyrics

Leave a Comment
post icon
post icon

श्री सीमंधर स्वामी, मुक्तिना गामी

Listen to श्री सीमंधर स्वामी, मुक्तिना गामी

श्री सीमंधर स्वामी जिन स्तवन
राग : माढ.., नेमि जिन प्यारा…

श्री सीमंधर स्वामी, मुक्तिना गामी, दीठे परमानंद,
प्रभु सुमति आपो, कुमति कापो, टाळो भवभयङ्गंद,
कर्म अरिगण दूर करीने,
तोडो भवतरू कंद रे.

…सीमंधर.१

Continue reading “श्री सीमंधर स्वामी, मुक्तिना गामी” »

Leave a Comment
post icon
post icon

हां रे हुं तो मोह्यो रे लाल

Listen to हां रे हुं तो मोह्यो रे लाल

श्री संभवनाथ जिन स्तवन

हां रे हुं तो मोह्यो रे लाल,
जिन मुखडाने मटके;
जिन मुखडाने मटके वारी जाउं,
प्रभु मुखडाने मटके.

…हांरे. १

Read the lyrics

Leave a Comment
post icon

शामळीयो त्यागीने हुं तो रागी

Listen to शामळीयो त्यागीने हुं तो रागी

श्री नेमिनाथ जिन स्तवन
राग : श्याम तेरी बंसी…

शामळीयो त्यागीने हुं तो रागी,
संयम शुं रढ मने लागीरे लागी हो व्हाला..
ओ.. व्हाला रे मारा नेम नगीना निरागी,
व्हाला रे मारा सुंदर श्याम सौभागी
संयम लीये हुआ रे वडभागी.

…संयम.१

Read the lyrics

Leave a Comment
post icon

पंथडो निहाळुं रे

Listen to पंथडो निहाळुं रे

श्री अजितनाथ जिन स्तवन
राग : आशावरी – ‘‘मारुं मन मोह्युं रे श्री सिद्धाचले रे…’’ ए देशी
Continue reading “पंथडो निहाळुं रे” »

Leave a Comment
post icon
Page 1 of 3123